Otevřeně o financích.

Česky English

infolinka 775 02 32 32

Smluvní­ podmí­nky

Všeobecné smluvní podmínky

 Toto znění Všeobecných smluvních podmínek je platné od 23. srpna 2010.

 

 

1.      Úvodní ustanovení

 

 

1.1.  Tyto Všeobecné smluvní podmínky stanoví práva a povinnosti mezi společností Orbium s.r.o., se sídlem Rybná 732/25, Praha 1, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15 168, IČ: 288 941 11 (dále jen „Společnost“) a uživatelem využívajícím služeb Společnosti (dále jen „Uživatel“).

 

1.2.   Společnost poskytuje Uživateli služby za podmínek dále stanovených v těchto Všeobecných smluvních podmínkách. 

 

1.3.   Smluvní vztah mezi Společností a Uživatelem (dále jen „Smlouva“) vzniká dnem zadání a odeslání stanovených údajů prostřednictvím zadávacího formuláře dostupného na webových stránkách společnosti.

 

 

2.      Platba za služby

 

 

2.1.   Společnost poskytuje Uživateli veškeré služby (použití webových stránek, jednotlivých aplikací, odborného poradenství a zprostředkování produktů a služeb) zcela zdarma. 

 

 

3.      Ochrana osobních údajů

 

 

3.1.   Uživatel souhlasí, aby Společnost prováděla zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení, telefonního čísla, elektronické adresy, a dalších údajů zadaných do kontaktního formuláře v rámci zprostředkování produktů a služeb (dále jen „Osobní údaje“). 

 

3.2.   Uživatel bere na vědomí, že zadáním osobním údajů do kontaktního formuláře uděluje Společnosti souhlas se zpracováním, shromažďováním a sledováním Osobních údajů za účelem poskytování služeb a pro statistické účely.

 

3.3.   Uživatel bere na vědomí, že Společnost je oprávněna pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

 

3.4.   Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky Společnosti v jejím sídle. Uživatelé mají po dobu platnosti Smlouvy právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování Osobních údajů. Žádosti týkající se Osobních údajů se podávají u Společnosti.

 

3.5.   Společnost je oprávněna užívat Osobní údaje pro účely provedení úkonů směřujících k Registraci Uživatele, poskytování služeb v rámci Projektu a pro jiné účely stanovené těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů platí po celou dobu platnosti Smlouvy.

 

3.6.   Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti prostředky elektronické komunikace.

 

3.7.   Souhlas se zpracováním Osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení se uděluje také ve prospěch třetích osob, kterými jsou hypotéční specialisté a banky spolupracující se Společností v rámci Projektu.

 

3.8.   Uživatel nebo jiná osoba dotčená ochranou Osobních údajů podle těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv platné kontaktní spojení Společnosti.

 

 

4.      Závěrečná ustanovení

 

 

4.1.   Smlouva se ruší v případě, že dojde k odvolání souhlasu poskytnutého podle článku 3 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 

4.2.   Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze informativní a Společnost neodpovídá Uživateli za škody způsobené využíváním těchto stránek a jednotlivých aplikací.

 

4.3.   Společnost může znění těchto Všeobecných smluvních podmínek jednostranně změnit. O této změně bude informovat Uživatele pomocí elektronické pošty. Pokud Uživatel nevyjádří nesouhlas s novými Všeobecnými obchodními podmínkami a bude služby v rámci Projektu dále využívat i po datu nabytí účinnosti nových Všeobecných smluvních podmínek, má se za to, že s nimi souhlasí.

 

4.4.   V případě, že bude nějaká část těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatná nebo neúčinná, tato skutečnost nezpůsobí neplatnost nebo neúčinnost jejích ostatních částí.

Reference

Aktuality